• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Koppling till läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. / Skolverket

Alla fullständiga läroplaner hittar ni här!

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Från läroplanen
Skolans uppdrag
“Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”.

“Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur­ och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”.

Vi har möjlighet att beröra följande delar av kursplanen allt utifrån era önskemål:

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP
I årskurs 1–6
Miljö och livsstil

• Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

I årskurs 7–9
Miljö och livsstil

• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

• Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

BIOLOGI
“Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhälls­utvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefin­nande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling”.

I årskurs 4–6
Natur och samhälle

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och  rening av vatten och luft.

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

I årskurs 7–9
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

GEOGRAFI
“Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor”.

I årskurs 1–3
Att leva i närområdet

• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Att leva i världen

• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

I årskurs 4–6
Livsmiljöer

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso­vård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda  människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

I årskurs 7–9
Livsmiljöer

• Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringar na kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur­ och kulturlandskapet.

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och  samhällen kan förebygga risker.

• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol­ och vindenergi och alternativa  drivmedel.

• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Kopplingar till läroplanen för gymnasiekurser

Information gällande djurvårdsutbildningar hittar ni här. Vi har möjlighet att beröra följande delar av kursplanen allt utifrån era önskemål:

BIOLOGI I, 100 p
Ekologi
• Olika ekosystem och ekosystemtjänster.

• Av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.

• Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

• Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Genetik
• Exempel på mutationer hos djur och hur de kan ta uttryck.

Evolution
• Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion.

• Djurens beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

NATURKUNSKAP Ia, 50 poäng och NATURKUNSKAP Ib, 100 poäng
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.