• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Vad kan jag göra?

Ibland krävs att man tar ställning och för att kunna göra det krävs kunskap. Därför är det mycket viktigt för oss på Parken Zoo att arbeta med information och utbildning av våra besökare. Den som har kunskap har också ansvar och tillsammans kan vi alla dra vårt strå till stacken för att förbättra situationen för de utrotningshotade djuren världen över. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

 

Välj bort jätteräkor!

Världsproduktionen av jätteräkor är i dag mer än en miljon ton och de intensiva odlingarna fortsätter att breda ut sig över världen. Man anlägger dammar för att odla räkorna i kustområdena i de tropiska delarna av världen. Runt kusterna och vid flodutlopp växer normalt en typ av skog som kallas mangroveskog. Denna skog är ett av jordens mest produktiva ekosystem. Många  djurarter är utrotade eller utrotningshotade på grund av att mangroveskogen försvinner. För att exempelvis fiskarkatter ska ha en chans att överleva som art, måste vi ta vårt ekologiska och sociala ansvar. Välj bort jätteräkor! Varken odlade eller frihavsfiskade produceras på ett hållbart sätt. Konsumtionen av jätteräkor i Sverige är mycket stor och vårt bidrag till mangroveskogens försvinnande är betydande.

 

Säg nej tack till palmolja!

Palmolja är en vegetabilisk olja som finns i många av de vardagsprodukter som vi använder varje dag, såsom margarin, kakor, friterade produkter, choklad, tvål och schampo. Problemet är inte själva oljepalmen utan det sätt som den  storskaliga produktionen sker på. Stora ekologiska värden går förlorade när tropiska skogar avverkas och ersätts av plantage. Allvarliga konflikter uppstår när mark som nyttjats av ursprungsbefolkning eller lokalbefolkning tas i anspråk av plantagebolagen. Människor som traditionellt nyttjat och brukat marken fråntas sina rättigheter och förlorar möjligheten att vara självförsörjande.  Det krävs att vi konsumenter säger nej till ohållbar odling och produktion av palmolja. Hur vi väljer att konsumera i Europa spelar därför stor roll för framtiden för både skogar och människor i tropikerna. Ska det finnas en framtid för exempelvis gibbonaporna ute i naturen, måste vi komma tillrätta med det sätt som palmolja produceras på idag. Det är inte bara gibboonaporna som lider utan många fler arter och individer. Du kan hjälpa genom att säga nej tack till palmolja.