Utrotningshotade djur

Vi lever i en värld av klimatförändringar, nedsmutsning, förlust av biologisk mångfald och andra miljöhot. Många djurarter riskerar att helt dö ut när människan förstör deras naturliga miljö. Djurparkernas arbete kompletterar naturvårdsåtgärder världen över, genom att bevara utrotningshotade arter, och det långsiktiga målet är i många fall att så småningom plantera ut djuren igen, när deras livsmiljöer återställts eller hoten försvunnit.

Utrotningshotade arter

Djurparkernas uppgift är att ge djuren ett så bra liv som möjligt. Detta kräver stor kunskap om djurens naturliga liv, och djurparkens miljöer byggs upp för att på bästa sätt möta djurens alla behov.

Parken Zoo deltar i flera internationella avelsprogram. Varje avelsprogram leds av en artkoordinator som ansvarar för att samla in information om alla artens djurindivider som hålls i medlemsdjurparkerna. Koordinatorn planerar också framtiden för arten; vilka djur som ska avla eller inte avla, vilka djur som ska flyttas från en djurpark till en annan osv.

 

Titta gärna på vår film för att få mer kunskap och information

Bevarandeavelsprogram

Den mest intensiva typen  av bevarandeavelsprogram inom den europeiska djurparksföreningen (EAZA) kallas för EEP (European Endangered Species Programme). Alla individer i programmet blir stamboksförda, och utifrån stamboken kan artens koordinator aktivt planlägga avelsarbetet.

Av de arter som finns i Parken Zoo tillhör följande ett EEP-program: alaotralemur, amurleopard, asiatiskt lejon, asiatisk vildhund, bomullshuvudtamarin, drill, dvärgflodhäst, egyptisk landsköldpadda, fossa, gepard, gilaödla, jätteutter, kejsartamarin, kinesisk alligator, komodovaran, lejontamarin, l’hoests apa, låglandstapir, manvarg, röd panda, rödbukad lemur, sandkatt, sumatratiger, svarthövdad dödskalleapa, svarthövdad spindelapa, trädleopard, tvåfärgad tamarin, visayavårtsvin, vithandad gibbon och vitkindad gibbon.

ESB-program

ESB (European Studbook) är en stambok som finns för de arter som inte kräver en så intensiv avelsplanering som EEP, men som man ändå vill behålla möjligheten att i framtiden starta ett EEP för.

Av de arter som finns i Parken Zoo tillhör följande ett ESB-program: binturong, jaguar, kycklinggroda, molnråtta, noshornsleguan, strålsköldpadda och tamandua.

Övriga avelsprogram

Några av Parken Zoos arter ingår i andra typer av avelsprogram som inte ännu är klassade som EEP eller ESB. Dessa arter övervakas inom det europeiska nätverket och diskuteras i RCP (Regional Collection Plan) inom EAZA. Individerna kartläggs som ett förarbete till högre klassade avelsprogram eller som en fortgående inventering av djurbeståndet.

Av Parken Zoos arter bedrivs det sådana avelsprogram för följande arter: aldabrasköldpadda, asiatisk klolös utter, flamingo (karibisk flamingo och större flamingo) och kejsarsalamander.

 

IN SITU - BEVARANDE PÅ PLATS

För att bevara hotade djurarter, och hindra dem från att dö ut, krävs insatser på flera håll i kedjan. I djurparken kan vi bidra med avelsarbete och forskning för att skapa en genbank och samtidigt lära oss mer om artens beteenden och behov. Bevarandearbete i djurparker benämns ex-situ, vilket betyder att arbetet bedrivs på annan plats än i djurartens hemområde. Det görs även bevarandeåtgärder in-situ, alltså på plats i området där arten lever eller har levt tidigare. Vi på Parken Zoo bidrar till flera sådana projekt.

The Lemur Conservation Association.
Projektet arbetar för att skydda och bevara lemurerna som är endemiska för ön Madagaskar. Det första målet uppnåddes 2001, när UNESCO förklarade Sahamalaza till ett biosfärreservat. Regionen förklarades slutligen en nationalpark i juni 2007. AEECL har etablerat en permanent forsknings- och bevarandestation i Ankarafaskogen på Madagaskar. Denna station fungerar som en grund för forskningsarbete om bevarandeekologi av Sahamalazas lemurer och för bevarandeåtgärder i området. AEECL arbetar även med gemenskapsbaserad naturresurshantering genom att hjälpa lokalbefolkningen att rädda sitt naturarv. Det innebär exempelvis utvecklingsprogram och bevarandeutbildning. Detta inkluderar även hjälp med odling, skogsskötsel, brandkontroll och skydd, skolor och tillhandahållande av dricksvatten. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök aeecl.org.
Save our species
Parken Zoo bidrar till ytterligare ett lemurprojekt gällande just alaotralemurer, Save Our Species som drivs av Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Alaotralemuren finns endast runt sjön Alaotra på norra Madagaskar. Det är den enda primaten som har anpassat sig för att leva exklusivt i våtmarksområden. Lac Alaotra är den största sjön på Madagaskar och är en våtmark av global betydelse. Området förändras drastiskt på grund av risodlingar, fiske och främmande djurarter. Alaotralemuren riskerar därför att förlora sitt habitat. Detta projekt ska göra det möjligt att skapa en ny vision för sjöekosystemet, för att säkerställa att alaotralemurens livsmiljö skyddas. Det uppnås genom att stödja lokalsamhällen för att på ett hållbart sätt förvalta naturresurserna inom det nya skyddade området. Projektet bygger på år av samhällsfokuseringsarbete, vilket också har bidragit till skapandet av det nya skyddade området Lac Alaotra. Projektet ska också förbättra övervakningen av hot och brottsbekämpningen genom att utveckla ett övervakningsprogram för samhället. En viktig del av projektet kommer att innebära att man återställer ömtåliga lemurhabitat genom plantering och minskning av stora hot, som bränder och främmande arter. Vill du också bidra, eller veta mer, besök saveourspecies.org
Cotton-top Tamarin Conservation Club och Proyecto Tití
Proyecto Tití är ett tvärvetenskapligt program som kombinerar fältforskning, utbildningsinitiativ och gemenskapsprogram för att bevara naturresurserna för lokala samhällen i Colombia. Programmet är utformat för att ge användbar information, för att på sikt hjälpa bevarandet av bomullshuvudtamarinen och att utveckla lokala samhällsförespråkare för att främja bevarandeinsatser i Colombia. Sedan starten 1985 har Proyecto Tití varit engagerade i att öka allmänhetens medvetenhet om situationen för bomullshuvudtamarinen genom en rad olika projekt som involverar många individer och organisationer. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök proyectotiti.com

Save The Drill
Projektet bedrivs främst i Nigera, på Drill Ranch dom håller flera hundra driller. Dessvärre drabbades Drill Ranch av en tragedi 2017. Med endast 10 dagars mellanrum kom två brutala regn- och vindstormar som rev ner dussintals stora träd över fristaden. Skydden som håller drillerna säkra från tjuvjägare krossades. Veterinärkliniken, vattentillförseln, solpanelerna och personalbostäderna förstördes också. När personalen rensade i bråten, blev de förtvivlade när de fann att totalt fem driller hade blivit dödade. Drill Ranch är i nu akut behov av medicinsk utrustning, motorsågar och andra verktyg samt material för att bygga en ny veterinärklinik och nya personalbostäder. Återbyggnaden har påbörjats, men för att kunna fortsätta behöver Drill Ranch ekonomisk hjälp.       Parken Zoo har bidragit med en donation. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök save-the-drill.org

Komodo Survival Programme
Projektet arbetar för att skydda och bevara komodovaranerna, som är endemiska för ett fåtal öar i Indonesien. Projektet bygger på fyra grundpelare:

  1. Vetenskapliga forskning och övervakningsprogram för komodovaranens biologi och ekologi samt den terrestriska biologiska mångfalden som ingår i artens hemområden.
  2. Utbildning och kapacitetsuppbyggnad för indonesiska medborgare så att de själva kan bedriva bevarandearbetet.
  3. Tillhandahållande och spridning av tillförlitlig och lättillgänglig information om komodovaraner.
  4. Främjande av hållbar utveckling och bevarande av medvetenhetsinitiativ för lokala samhällen inom och runt komodovaranens naturliga livsmiljö.
    Vill du också bidra, eller läsa mer, besök komododragon.org

Red Panda Network
Projektet arbetar för att skydda och bevara de vilda röda pandorna och deras livsmiljö genom utbildning och bemyndigande av lokala samhällen. Pandans livsmiljö i Himalaya är ett av de områden med störst biologisk mångfald i världen. Det är hem för många unika och hotade arter inklusive snöleoparder,  trädleoparder, asiatiska vildhundar och röda pandor. Den röda pandan har identifierats som en indikator och paraplyarter i denna ekoregion. Sedan 2007 har RPN arbetat för att skydda området och även framgångsrikt utökat programmet till centrala och västra Nepal och Bhutan. Framöver kommer RPN att duplicera insatserna i alla länder i röda pandaområdet, inklusive Indien, Kina och Myanmar. Vill du också bidra, eller läsa mer, besök redpandanetwok.org

 

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.