MILJÖPOLICY

  • Miljöarbetet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och vid alla beslut skall hänsyn till miljön vara med. Tydliga riktlinjer och rutiner skall finnas för att skapa förutsättningar för att samtliga medarbetare ska kunna ta miljöhänsyn i sina beslut. Att alltid välja miljöanpassade produkter där det är möjligt skall vara självklart för oss.
  • Hänsyn tas till miljön i alla steg, t.ex. val av transportmedel, där man byter ut transport mot videokonferenser, pappersbesparingar genom användandet av elektronisk post etc.
  • Leverantörer till Parken Zoo ska alltid följa tillämplig lagstiftning gällande miljöskydd. Leverantörer förväntas också att eftersträva en effektiv energi- och vattenanvändning samt minimera skadligt utsläpp till och negativ påverkan på miljön. Säker hantering av miljöfarligt avfall är ett krav.
  • Leverantörer förväntas värna om biologisk mångfald och undvika att djur och andra levande organismer tar skada eller på annat sätt påverkas negativt av leverantörens verksamhet.
  • Nyttjandet av ändliga resurser ska ske med sparsamhet och med ansvar för kommande generationer.
  • All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft, mark och vatten undviks.
  • Anställda i tjänst ska utnyttja kollektivtrafik så långt det är möjligt. Personal ska uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till och från arbetet, mellan företagets kontor och till och från kunder.
  • Bilåkning ska i största möjliga mån ske med miljöklassade bilar.
  • Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser.
  • Vi ska följa lagen avseende miljöfrågor och även se till att myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor blir tillgodosedda.

Parken Zoos verksamhet ska präglas av ett ständigt pågående, förebyggande och återkommande miljöarbete.

Senast ändrad 2017-12-04

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.