Miljöpolicy

Parken Zoo är miljödiplomerat enligt Svensk miljöbas.

Varje dag jobbar vi med konsekvenserna av miljöförstöring runt om i världen. Vi får förtroendet att ta hand om djur som hotas i naturen och vi forskar på hur vi ska kunna rädda arter så att de finns kvar även i framtiden. Därför är det självklart att vår verksamhet genomsyras av miljöhänsyn!

Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser. Vi ska också integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Och vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

 

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

OMFATTNING

Parken Zoo förutsätter att alla våra leverantörer efterlever denna uppförandekod och arbetar proaktivt och systematiskt för att den också efterlevs hos anlitade underleverantörer.

LAGLIGA KRAV

Leverantörer ska ha kännedom om och som ett minimik­
rav följa tillämplig lagstiftning i de länder där de bedriver verksamhet. Därutöver förväntas leverantörer eftersträva att uppfylla eventuell branschpraxis vad gäller socialt, miljö­ mässigt och ekonomiskt ansvarstagande som överskrider de krav som ställs i tillämplig lagstiftning, till exempel ICTI­CARE:s uppförandekod för leksakstillverkare.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSVILLKOR

HÄLSA OCH SÄKERHET

Leverantörer ska som ett minimikrav följa tillämpliga lagar och bestämmelser beträ ande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Leverantörer förväntas upprätthålla en säker och hygenisk arbetsmiljö. Det ska nnas system för säker hantering av kemikalier samt hälso­ och miljöfarliga substanser.

Ändamålsenlig utrustning, utbildning och information kring hälsa och säkerhet ska nnas tillgängligt för alla anställda.

BARNARBETE

Leverantörer ska förhindra alla typer av barnarbete. Samtliga anställda måste ha uppnått den ålder som gäller för att ha genomfört obligatorisk skolgång. Inga personer under 18
år får utföra arbete som kan innebära risker för personens hälsa eller säkerhet.

Om barnarbete påträ as hos en leverantör ska omedel­ bara åtgärder vidtas för att rätta till problemet med barnets bästa i fokus.

TVÅNGSARBETE

Leverantörer ska förhindra alla former av tvångsarbete. Allt arbete, inklusive övertidsarbete, ska vara frivilligt. Arbets­ tagare ska kunna avsluta sin anställning med rimligt varsel.

Om någon form av tvångsarbete påträ as ska leverantören vidta omedelbara åtgärder för att nå en hållbar lösning.

MÅNGFALD OCH DISKRIMINERING

Leverantörer ska inte utöva någon form av diskriminering. Detta inkluderar diskriminering på basis av etnicitet, nationalitet, hudfärg, religion, härkomst, kön, sexuell

läggning, ålder, social status eller bakgrund, psykiska eller fysiska handikapp, fackligt arbete och politiska åsikter. Alla anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Anställda ska aldrig utsättas för fysiska, psykiska, sexuella eller verbala trakasserier.

LÖNER OCH ARBETSTIDER

Löner, arbetstider och arbetsvillkor ska alltid minst motsvara tillämpliga lagar och regler samt ILO:s kärnkonventioner. Leverantörer förväntas säkerställa att alla anställda erhåller en lön som täcker grundläggande behov och möjliggör ett drägligt liv. Alla anställda ska ha rätt att få ett anställnings­ kontrakt samt föreståelig information om löne­ och arbets­ villkor innan anställningen börjar. Föreningsfrihet och rätten till kollektiv löneförhandling Alla anställda ska ha rätt att organisera sig och driva kollektiva löneförhandlingar. I situationer där dessa möjligheter begränsas av tillämpliga lagar och regler förväntas leverantörer på annat sätt möjliggöra för anställda att ingå i dialog med arbetsgivaren utan risk för repressalier eller negativa konsekvenser.

ALKOHOL OCH DROGER

En förutsättning för en god och säker arbetsmiljö är att arbetsplatsen är alkohol­ och drogfri. Leverantörer ska se till att alkohol och droger inte brukas under arbetstid.

MILJÖ

Leverantörer ska alltid följa tillämplig lagstiftning gällande miljöskydd. Leverantörer förväntas också eftersträva en e ektiv energi­ och vattenanvändning samt minimera skadligt utsläpp till och negativ påverkan på miljön. Säker hantering av miljöfarligt avfall är ett krav.

Leverantörer förväntas värna om biologisk mångfald och undvika att djur och andra levande organismer tar skada eller på annat sätt påverkas negativt av leverantörens verksamhet.

DJURANSVAR

Leverantörer ska ta hänsyn till djurs välbe nnande i alla steg av produktutveckling och tillverkning, inklusive i valet av tillverkningsmaterial. Leverantörer förväntas undvika all användning av animaliska produkter vars framställning inne­ bär lidande för berörda djur. Inga animaliska produkter som härstammar från hotade djurarter får förekomma.

PRODUKTANSVAR

Alla produkter som tillverkas för Parken Zoo ska leva upp till de krav som ställs i tillämplig lagstiftning och reglering. Detta innebär bland annat att alla produkter ska uppfylla

tillämpliga krav i EU:s leksaksdirektiv (2009/48/EG) och den europeiska standarden EN 71 kring säkerhetskrav på leksaker. Leverantörer och produkter ska även uppfylla tillämpliga krav i EU­förordningen REACH (EG 1907/2006) om säkert användande av kemikalier.

ANTIKORRUPTION

Parken Zoo har en nolltolerans mot alla former av korruption, inklusive mutor och utpressning. Medarbetare hos våra leverantörer ska varken erbjuda eller tar emot någon form av otillbörlig ersättning eller förmån som gör att dennes ställning kan ifrågasättas.

TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING

TILLÄMPNING

Medarbetare som ansvarar för inköp av produkter och tjänster inom Parken Zoo ska se till att uppförandekoden är känd av berörda leverantörer. Leverantörer ansvarar för att koden nns tillgänglig på det lokala språket för anställda som är berörda av produktion för Parken Zoo. Leverantörer för­ väntas arbeta för att denna uppförandekod efterlevs hos anlitade underleverantörer.

UPPFÖLJNING

Parken Zoo tror att långsiktiga relationer är en nyckel till gemensam utveckling. Vi tror på en aktiv dialog och samar­ bete med leverantörer för att komma överens om realistiska handlingsplaner vid varje enskilt fall av avvikelse, utan att göra avkall på våra långsiktiga mål. Parken Zoo kommer

att löpande följa upp efterlevandet av denna kod genom årlig rapportering från leverantören, inspektioner mm. Om leverantören misslyckas med att leva upp till kraven i denna uppförandekod eller inte genomför förbättringar inom en överenskommen tidsperiod förbehåller sig Parken Zoo rätten att avbryta samarbetet med berörd leverantör.

Erbjudanden och nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Här tipsar vi om vad som händer i Parken under året.